ill titleHistoria miejscowości Żarowka, autor Halina Giża

Ź R Ó D Ł A

  [1]  S.Mateszew, Zarys dziejów osadnictwa i stosunków własnościowych w regionie mieleckim do połowy XVII wieku, [w:] Mielec..., op. cit., t. 1, s. 85.
[2]  Prace i materiały z badań etnograficznych..., op. cit..,s. 30.
[3]  A.Pawiński, Polska..., op. cit, t. IV, s. 247.
[4]  S.Mateszew, Zarys..., op. cit., s. 115.
[5]  Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Status personalis ecclesiae paroch in Zdziarzec tempote visitations descriptus A.D.1814, [w:] Collectio invetariorum decanatus Radomyslensis 1779-1814, s. 1.
[6]  Słownik Geograficzny..., op. cit., t. XIV,s. 746.
[7]  T.Żychliński, Złota Księga Szlachty Polskiej, Poznań 1884, Rocznik VI, s. 337.
[8]  F.Kleszcz, Wieś..., op. cit, s. 82.
[9]  Tamże, s.87.
[10]  Tamze, s.87.
[11]  M.Przybyszewska, Tarnowski..., op. cit., s.83.
[12]  F.Kleszcz, Wieś..., op. cit., s. 98.
[13]  Tamże, s.99.
[14]  Tamże, s.101.
[15]  B.Kumor, Prepozytura tarnowska, [w:] Archiwa, muzea i biblioteki kościelne, Lublin 1966, t. XII, s. 285.
[16]  F.Kleszcz, Wieś..., op. cit., s. 107.
[17]  Tamże, s.112.
[18]  Tamże, s.114.
[19]  Tamże, s.121.
[20]  Tamże, s.124.
[21]  Tamże, s.139.
[22]  Tamże, s.140
[23]  Tamże, s.148.
[24]  Tamże, s.149.
[25]  Tamże, s.150.
[26]  A.Bogusz, Karty z dziejów wsi Smarżowy i Siedlisk powiatu pilzneńskiego oraz wspomnienia ich dawnych dziedziców (1686-1846), Kraków 1904, s. 15.
[27]  Cz.Wycech, Powstanie chłopskie..., op. cit., s. 24.
[28]  Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Materiały do parafii Zdziarzec.
[29]  A.Bogusz, Karty..., op. cit., s. 20.
[30]  Tamże, s.19.
[31]  Tamże, s.20.
[32]  Tamże, s.26.
[33]  K.Prek, Czasy i ludzie, Wrocław 1959, s. 481.
[34]  A.Bogusz, Karty..., op. cit., s. 25.
[35]  S.Kieniewicz, Konspiracje galicyjskie (1831-1845), Warszawa 1950, s. 117.
[36]  Tamże, s.119.
[37]  Tamże, s.124.
[38]  A. Bogusz, Karty..., op. cit., s.27.
[39]  Księgi Kontraktów w Tekach Schneidra, nr 1762, Arch. na Wawelu.
[40]  Cz. Wycech, Powstanie..., op. cit., s.55.
[41]  M.Żychowski, Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, Warszawa 1956, s.163.
[42]  Tamże, s.163.
[43]  S.Kieniewicz, Ruch..., op. cit., s.258.
[44]  S.Dembinski, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na pięćdziesięcioletnią rocznicę smutnych wypadków lutego, Jasło 1896, s.325.
[45]  ks. K.Szczeklik, Pilzno i Pilźnianie, Pilzno 1994, s. 75.
[46]  M.Żychowski, Rok 1846..., op. cit., s.163.
[47]  Rok 1846 w Galicji. Materiały źrodłowe, J. Sieradzki, Cz. Wycech, Warszawa 1958, s.413.
[48]  H.Żalinski, Ruch chlopski i dążenia niepodległościowe w latach 1772-1864, [w:] Mielec..., op. cit., s.414.
[49]  H.Bogdański, Pamiętnik 1832-1848, Kraków 1971, s. 497.
[50]  PSB, t.II, s. 217.
[51]  Archiwum Państwowe w Tarnowie. Wykaz majętności tabularnej, Żarowka.
[52]  Tamże.
[53]  Słownik Geograficzny..., op. cit., s.746.
[54]  J.Bigo, Najnowszy Skorowidz..., op. cit.,
[55]  Tamże.
[56]  Skorowidz Przemysłowo-Handlowy..., op. cit., s.544.
[57]  M.Maciąga, Szkolnictwo i oświata, [w:] Mielec..., op. cit., s.551.
[58]  Kronika Szkoły Podstawowej w Żarowce, s. 1.
[59]  A.Zielecki, Mieleckie podczas I wojny swiatowej, [w:] Mielec..., op. cit., s.579.
[60]  S.Wanatowicz, Gdy wybuchła wielka wojna, cz. III, Korso, 1.09.1994, nr 35 (155).
[61]  Relacja Józefa Cichonia (w posiadaniu Autora).
[62]  A.Zielecki, op. cit, s. 25.
[63]  Kronika ..., op. cit.
[64]  Tamże.
[65]  Schematyzm Diecezji Tarnowskiej na rok 1939, Tarnów 1940.
[66]  Prace i materiały z badań...,, op. cit. s. 63.
[67]  Relacja Józefa Cichonia i Władysława Cichonia (w posiadaniu Autora).
[68]  Relacja Rozalii Nęga i Antoniny Giża (w posiadaniu Autora).
[69]  Relacja Wlodzimierza Cichonia (w posiadaniu Autora).
[70]  Rejestr miejsc i faktów zbrodni..., op. cit.,
[71]  Listy Feivela Hirscha z lat 1953-1956.
[72]  S. Dobosz, W okresie wojny obronnej i okupacji hitlerowskiej, [w:] Mielec..., op. cit., t. II, s.238.
[73]  Tamże, s.240.
[74]  Tamża, s.264.
[75]  Prace i materiały..., op. cit., s. 64.
[76]  Relacje Mieczysława Słowika, Edwarda Tabora i Józefa Cichonia (wzb. Autora).
[77]  L. Harla,Polska Partia Rabotnicza i Gwardia Ludowa w walce o narodowe i społeczne wyzwolenie powiatu debickiego, [w:] Rocznik Dębicki, t. III, TPN w Dębicy, Dębica 1974, s. 51.
[78]  Relacja Włodzimierza Cichonia (w zb. Autora).
[79]  T.Kowalski, Eksterminacja ludności na Rzeszowszczyźnie w okresie II wojny światowej (1939-1945), TN w Rzeszowie, Rzeszów 1987, s. 169.
[80]  T.Kowalski, Obozy hitlerowskie..., op. cit., s. 226-227.
[81]  H.Kotarski, Dzialania wojenne, [w:] Dabrowa Tarnowska . Zarys dziejów miasta i powiatu, pod red. F. Kiryka, Z. Ruty, Warszawa – Kraków 1974, s. 648.
[82]  Relacja Włodzimierza Cichonia (w zb. Autora).
[83]  H.Momot, Administracja miasta i powiatu, [w:] Mielec. Dzieje miasta..., t. II, s. 338.
[84]  Kronika Szkoły Podstawowej w Żarówce.
[85]  Biblioteki Publiczne Mielca i powiatu mieleckiego. Informator, Mielec 1972, s. 42.
[86]  Kronika Szkoły Podstawowej.
[87]  Kronika Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Żarówce.
[88]  Kronika Klubu Prasy i Książki "Ruch" w Żarówce.
[89]  Kronika Szkoły Podstawowej.
[90]  Tamże.
[91]  Tamże.
[92]  Zbiory parafii w Zdziarcu, Liber mortuorum 1873.
[93]  Kronika Kaplicy pw.MB Królowej Polski w Zarówce.
[94]  Tamże.