Korzenie Rodziny Puła

Dzieje jednego z wielu rodów o tym nazwisku żyj±cych w Żarówce.

Niniejsze opracowanie obejmuje okres od przełomu wieków XIX/XX do 2005r.

 

Protoplasta rodu: Marcin Puła, który miał (3) synów:

1.       Wacław

2.      Feliks

3.      Jan

Synowie Marcina pojawili się w Żarówce pod koniec XIXw. Nie byli znani miejscowym ludziom. Jak

głosi ustna legenda przekazywana kolejnym pokoleniom, pojawili się pod osłon± nocy, z dobytkiem

na furmankach. Nie bardzo pasowali do rodowitych Żarowian z uwagi na odmienne stroje i zwyczaje.

Byli bardzo skryci i nieufni. Bracia Pułowie mieszkali na terenie obecnej posesji nr 65.

Drzwi swojej chaty zamykali na klucz i ryglowali od wewn±trz – już to zachowanie stanowiło obrazę

dla s±siadów. Powodów do zdziwienia było wiecej: studnia wykopana wewn±trz chaty, mnóstwo

ksi±żek (dwie furmanki) oraz znajomo¶ć obcych języków. We własnym gronie rozmawiali

prawdopodobnie w języku esperanto, którego nauka była bardzo modna w pewnych kręgach

inteligencji pocz±wszy od 1887r. Nie udzielali żadnych informacji co do swojej przeszło¶ci. Tworzyli

pewnego rodzaju „klub kawalerów”, stanowi±cy prawdopodobnie gwarancję zachowania w cało¶ci

wielkiej fortuny, jak± niew±tpliwie posiadali. Wykupili bardzo duże obszary ziemi oraz lasu (Boru)

w Żarówce. Najmłodszy Jan nie był okazem zdrowia – często niedomagał i miał skrzywienie

kręgosłupa. Byli katolikami mocno deklaruj±cymi przywi±zanie do wiary, zwłaszcza Wacław, który

postanowił ufundować ko¶ciół w Żarówce. Jednak ta idea nie znalazła uznania ówczesnego biskupa

tarnowskiego, Leona Wałęgi. Nie wykluczona jest próba Wacława, dotarcia do papieża z pro¶b± o

interwencję w tej sprawie, podczas jednej z jego tajnych, pieszych (w drewniakach) pielgrzymek.

Tajne były dlatego, że nawet bracia dowiadywali się dopiero po jego powrocie, dlaczego znikn±ł

na kilka tygodni i gdzie był. Pytany przez s±siadów o trasę marszu, opowiadał dokładnie jak otworzył

furtkę ogrodzenia domu, któr± ¶cieżk± szedł do szosy tarnowskiej, jak min±ł Jastrz±bkę Now±, jak

dotarł do Tarnowa i ... znalazł się w Rzymie. Spragnionych wie¶ci z dalekiego ¶wiata,wystawiał

tym samym na ciężk± próbę!

Wacław nie zrealizował swojego pomysłu, ale wystawił w 1904r na skraju placu na którym miał

stan±ć ko¶ciół, figurę NMP wspólnie z kamieniarzem tarnowskim Piotrem Kulk±. Figura ta ma

tabliczkę ze stosown± dedykacj± i nazwiskami fundatorów. W stanie nie naruszonym przetrwała

dwie Wojny ¦wiatowe, pod ni± odbywały się majówki a obchody jej stulecia były najważniejszym

wydarzeniem roku w Żarówce.

            Feliks w tajemnicy przed braćmi zacz±ł spotykać się z urodziw± pann± Bronisław± Cymbor. ¦luby kawalerskie musiały być obwarowane największymi restrykcjami ponieważ bracia Feliksa postanowili ukarać go. Pewnej nocy zaczaili się obok domu i oczekiwali na Feliksa wracaj±cego z randki. Ten jednak w sposób przez nich nie zauważony dostał się do wnętrza „fortecy” i rano, serdecznie powitał wracaj±cych z zasadzki braci. Wacław i Jan uznali to za znak dany od Boga, że należy przebaczyć i zaakceptować wybór dokonany przez Feliksa.

Maj±tek został podzielony na trzy jednakowe czę¶ci. Kawalerowie: Wacław i Jan w połowie lat 30-tych XXw. porozdawali swoj± ziemię i tereny le¶ne mieszkańcom Żarówki i Przerytego Boru.

Jan zmarł w biedzie w 1935r. Wacław został ożeniony (nieszczę¶liwie) w Radomy¶lu W. i po kilku latach zmarł podczas okupacji.

Krótko przed swoim ¶lubem, Feliks wraz ze swoj± wybrank± udał się do notariusza w Dębicy, gdzie sporz±dzono jakie¶ dokumenty, podpisane również przez Bronisławę. Przyszła panna młoda rozpytywana przez rodziców co podpisywała przyznała się, że nie wie ponieważ panowie rozmawiali „po ichniemu”. Jedynie na grzeczno¶ciowe pytanie notariusza czy była gdzie¶ za granic±, Bronisława przytomnie odpowiedziala, że „Tak, w Dulczy!”.

 

 

 

 

Feliks Puła (    -1920) i Bronisława Cymbor(    -1954) pobrali się w 1902r?

            W ich gospodarstwie zatrudniony był Józef Nosal z Podlesia Żarowskiego. Po ¶mierci Feliksa

            (prawdopodobnie na grypę „hiszpankę”), wdowa Bronisława po¶lubiła młodszego od siebie

            Józefa z którym żyła aż do ¶mierci.

            Z kolei, owdowiały Józef kilka lat póĽniej ożenił się z bardzo młod± Celin± ...........

Miejsce zamieszkania: Żarówka.

          Feliks Puła i Bronisława z d. Cymbor mieli (9) dzieci:

 

1.     Józef.

 

2.       Maria (1902-1989), wyszła za m±ż za Michała Kadulskiego (1881-1963).

 

3.     Stanisław, ożenił się z Weronik± Pryga.

 

4.     Władysław.

 

5.     Wojciech (1908-1981), ożenił się z Weronik± Lis (1912-1981).

 

6.       Katarzyna (1909 - 1944), wyszła za m±ż za Jana Poperę (1898-1974).

 

7.       Agata (1910-1999), wyszła za m±ż za Jana Jakobusa.

 

8.       Weronika (1912-1975), wyszła za m±ż za Jana Cichonia (1903-1988).

 

9.       Rozalia (1915-1973), wyszła za m±ż za Piotra Janiec (1911-1987).

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Ad 1 – Józef ożenił się i mieszkał w Zassowie.

Małżeństwo bezdzietne.

 

Ad 2 – Maria i Michał Kadulski mieszkali w m. Pniaki k. Nowej Jastrz±bki.

 Mieli (4) dzieci:

2aJózef (*1929), ożenił się z Mari± Dobosz z m. Pniaki.

Miejsce zamieszkania: Kłodzko.

Dzieci (2) córki:

                                                                        Wiesława

                                                                        Elżbieta

 

2b Władysław (*1932).Mieszka w Radgoszczy.

                       

                        2c – Stanisława (    -    ), zamężna z Bronisławem Głowacz z m. Pniaki.

Dzieci (3) córki.

 

2d – Stanisław, żonaty z Janin± Dobosz z m. Pniaki.

                                                            Dzieci(3): 2 córki i syn.

 

Ad 3 – Stanisław i Weronika Pryga mieszkali w Żarówce.

Po wojnie zamieszkali w Głogowie.

Weronika to siostra Zofii (z d. Pryga) Kogut z Sosnowej. Ich brat, po II Wojnie

¦wiatowej osiedlił się w Australii. W latach 70-tych odwiedził rodzinę

w Polsce. Był m.inn. w Sosnowie i Kłodzku.

 

Stanisław i Weronika z d. Pryga mieli (3) synów:

                                               

                        3aJan.

 

3b – Józef(........ - .........).

 

                        3c – Władysław.

 

Ad 4 – Władysław, ożenił się po wojnie w Jeleniej Górze.

                        Przed wojn± był piekarzem w Pilznie. Po wyzwoleniu wyjechał do Jeleniej Góry,

                        póĽniej do Kielc. Unikał kontaktów z rodzeństwem.

Miał (2) córki.

 

 

Ad 5 – Wojciech i Weronika z d. Lis mieszkali w centrum Żarówki (Rynek).

W chwili wyjazdu po Wyzwoleniu na Ziemie Odzyskane, Wojciech postanowił

ofiarować teren swojej posesji pod budowę ko¶cioła. Finał dokonał się w

                        roku 1985: dokończono budowę kaplicy – ko¶cioła filialnego. Figura NMP

ufundowana przez stryja Wacława stoi 300m dalej w kierunku południowym,

po drugiej stronie drogi.

Miejsce zamieszkania po 1945r.: Sosnowa.

Mieli (7) dzieci:

                        5aAntonina (1936-2000), zamężna z Franciszkiem Jakubiszyn(    -1997).

Miejsce zamieszkania: Kłodzko.

Mieli (2) córki:

                                                            Lucyna, mieszka w Kłodzku.

Jola

 

                        5bWładysław (* 1938), żonaty z Iren± Radlak (*1940) z Sosnowy.

Miejsce zamieszkania: Jastrzębie Zdr.

                                                Maj± (2) dzieci:

Andrzej (*1959)

Urszula (*1963)

 

                        5cCzesława (*1947), zamężna z Marianem Napora (*1946).

Miejsce zamieszkania: Wrocław.

                                                Maj± (2) synów.

 

                        5dLeokadia (*1948), zamężna z Piotrem Radwańskim (*1945) ze Sławęcina.

                                                                        Miejsce zamieszkania: Jastrzębie Zdrój.

                                                Maj± (3) dzieci: 2 synów i córka.

           

                        5e – Danuta (*1951), zamężna z .................Cetera (*1949).

                                                                        Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.

Maj± (3) dzieci: 2 córki i syn.

           

                        5fZdzisław, żonaty z Mari± Lis z Żarówki.

Miejsce zamieszkania: Sosnowa.

Maj± (2) dzieci: syn i córka.

                        5g Czesław (*1958), żonaty z Małgorzat± Staniszewsk± z Kłodzka.

                                                                        Miejsce zamieszkania: Jastrzębie Zdrój.

                                                Maj± (2) dzieci: córka i syn.

 

Ad 6 – Katarzyna i Jan Popera mieszkali w Żarówce.

                        Katarzyna zmarła przed nadej¶ciem frontu w 1944r.

                        Pochowana została na Cm. w Zdziarcu.

                        Jan pod koniec I Wojny ¦wiatowej został wcielony do Armii Austriackiej, pełnił

służbę m. inn. w więzieniu na ul. Montelupich w Krakowie.

                                                                        Miejsce zamieszkania: Żarówka.

                                                Mieli (6) dzieci:

                        6aJózef(1925-2005), żonaty z Bronisław± . . . . . . . . . . (    - 2001).

                                                                        Miejsce zamieszkania od 1945r: Sosnowa.

                                                                                    Od lat 70-tych      : Wodzisław ¦l.

                                                Dzieci (1): syn - Henryk, mieszka w Wodzisławiu ¦l.

 

                        6b – Stanisław(    -1995), żonaty z Józef± Woszczyna.

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.

                                                Siostra Józefy – Janina wyszła za m±ż za Józefa Janiec

                                                s. Zofii z d. Cichoń (patrz: Korzenie Rodziny Cichoń, poz. 10a).

                                                Dzieci (3):

                                                             Krystyna,     mieszka w Złotym Stoku.

                                                             Irena,      mieszka w Wodzisławiu ¦l.

                                                             Zbigniew,    mieszka w Złotym Stoku.

 

                        6c – Franciszek, żonaty z Janin± Cichoń (1935-1994) c. Stanisława.

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Sosnowa,

                                                                                          od lat 60-tych: Wodzisław ¦l.

                                                Dzieci (2):

                                                            Zygmunt, mieszka w Wodzisławiu.

                                                            Teresa,   mieszka w Wodzisławiu.

Foto ze ¶lubu Tadeusza Cichoń i Julii z d. Sito (19 lipca 1964r). W centrum, na prawo od Pana Młodego

-Franciszek Popera. Za Panem Młodym – Janina (z d. Cichoń) Popera. Za rodzicami Pana Młodego –

                                                                                                        Józef Puła i Wojciech Puła.

 

                        6d – Weronika, zamężna z . . . . . . . . . .   Sroczyńskim (    -    ).

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Janowiec.

                                                Dzieci (2) córki.

                                                           

                        6eEdward.                                       Miejsce zamieszkania: Wodzisław ¦l.

                                                Dzieci (3): Natalia i synowie – bliĽniaki.

                       

                        6fJanina.                                          Miejsce zamieszkania: Mielec.

                                               

                 ======================================================

                        W czerwcu 1945r Jan Popera ze swoimi dziećmi wyjechał na Ziemie Odzyskane

i zamieszkał w Sosnowie. Razem z nim zamieszkała wdowa Weronika Cichoń

z d. Ziobroń. Jej m±ż - Stanisław Cichoń (01.05.1897-09.04.1943), zgin±ł w

niemieckim obozie koncentracyjnym w O¶więcimiu. Figuruje w księdze zgonów

KL Auschwitz-Birkenau.

Weronika i Stanisław Cichoń mieli (3) dzieci:

A.  Bronisław (1933-2004), żonaty z Zofi± Słowik z Żarówki.

                                           Miejsce zamieszkania: Złoty Stok.

Dzieci (2): syn i córka

                  

      B.  Janina (1935-1994), zamężna z Franciszkiem Popera (poz. 6c).

 

      C.  Józef (1937-2001), żonaty z Krystyn± Kaczor c. Józefa

      (patrz: Korzenie Rodziny Cichoń, poz. 12, B).

 

Ad 7 – Agata i Jan Jakobus mieszkali w Żarówce – Ług.

                                                 Mieli (6) dzieci:

                        7aWładysław. 

                                    Władysław jest zasłużonym pracownikiem Kombinatu Metalurgicznego.

                                                                        Miejsce zamieszkania: Kraków – Nowa Huta.

                                                 

                        7bWładysława.                                Miejsce zamieszkania: Gogołów k. Brzostka.

                                                                                                                                   

                        7cLudwik, żonaty z Józef± ¦wi±tek z m. Pniaki. 

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Tarnów.

                                                            Dzieci (2): syn i córka.                                                   

 

                        7d Antoni.                                         Miejsce zamieszkania: Stara Jastrz±bka.

 

                        7eTadeusz, żonaty z Ann± Cichoń z m. Pniaki.

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Kraków – Nowa H.

                                                            Maj± (2) dzieci.

 

                        7fAntonina, zamężna ze Stefanem Cymbor z Nowej Jastrz±bki.

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Stara Jastrz±bka.

                                               

Ad 8 – Weronika i Jan Cichoń mieszkali do czerwca 1945r. w Żarówce nr 157.

                                                            Miejsce zamieszkania od sierpnia 1945r.: Sosnowa.

                                                Mieli (7) dzieci:

            >>>Dane szczegółowe: Korzenie Rodziny Cichoń, dział Ad 11.<<<

 

            O tym jak potrzebny był ko¶ciół w Żarówce ¶wiadcz± fotografie wykonane w 1956r

            przez Józefa Cichonia s. Wawrzyńca:

 

 

 

 

Ad 9 – Rozalia i Piotr Janiec mieszkali w Żarówce nr 65.

Mieli (6) dzieci:

                        9a – Stanisław.

                                    Stanisław pracował w latach 60-tych w Hucie Szkła Kryształowego

                                    w Stroniu ¦l. Następnie przeprowadził się do Zawiercia, gdzie założył

 prywatny zakład szlifowania kryształów.

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Zawiercie

                                               

                        9b Józef.                                           Miejsce zamieszkania: Kraków – Nowa H.

                                                           

                        9c – Antoni.                                         Miejsce zamieszkania: Tarnów

 

                        9dAleksander.                                 Miejsce zamieszkania:

 

                        9eBronisław.                                    Miejsce zamieszkania: Austria

 

                        9fWładysława, zamężna z Edwardem Kmieć.

                                                                                    Miejsce zamieszkania: Żarówka 65

                                                Dzieci (3): syn i 2 córki.

             = = = = = =================================================

            Piotr Janiec to brat Stanisława, franciszkanina – misjonarza z Niepokalanowa,

                        pełni±cego swoj± misję w Nagasaki od 1933r aż do ¶mierci w 1997r.

            Protoplast± rodu Janiec był Filip Janiec i         Pryga c. Szczepana i Stanisławy.

                                                Mieli (6) dzieci:

A.      Władysław, żonaty z Rozali± .................., bezdzietni.

B.       Piotr (patrz wyżej).

C.      Stanisław (1903–1997), franciszkanin - brat Maciej.

D.      Jan, żonaty, zgin±ł ok. 1990r podczas budowy własnego domu.

E.       Józef, mieszkał samotnie w Żarówce.

F.       Katarzyna, zamężna z          JaĽwiec. Mieli 1 dziecko:

 córka Maria, zamężna ze Stanisławem Szczurkiem.

 

Droga Stanisława Jańca do przywdziania habitu zakonnego była dramatyczna. Jego

determinacja była tak wielka, że wobec sprzeciwu rodziców opu¶cił dom rodzinny bez

pożegnania najbliższych.

            Już jako brat Maciej, we wrze¶niu/paĽdzierniku 1933r wspólnie z o. Maksymilianem Maria

            Kolbe wyjechał do Nagasaki (to była trzecia, ostatnia podróż Kolbego do Japonii sk±d po

            3 latach został wezwany przez przełożonego do Niepokalanowa). Brat Maciej całe życie

            po¶więcił pracy w franciszkańskim o¶rodku misyjnym – klasztorze na zboczu góry Hicosan

            na peryferiach Nagasaki. Był współredaktorem japońskiego wydania „Rycerza Niepokalanej”

            z nakładem 65 tys. egzemplarzy. Brat Maciej – Stanisław Janiec w 1995r został

            odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta.

            [Dane wg Biuletynu 4/1997 – Encyklika misyjna Fidei donum].

 

            Misjonarz brat Maciej prowadził stał± korespondencję z Piotrem i Rozali±  a po ich ¶mierci,

            również z Władysław± i Edwardem Kmieć.

            Po ¶mierci brata Macieja na ten adres (Żarówka 65) przyszły pisma, listy oraz zdjęcia

            dokumentuj±ce życie tego nadzwyczaj skromnego sługi bożego. Dokumenty te przesłał brat

            Sergiusz – zakonny kolega zmarłego. Oto kilka zdjęć ze zbiorów rodzinnych Władysławy

            Kmieć – bratanicy franciszkanina:

 

            Przewodnikiem brata Macieja po najważniejszych miejscach kultu religijnego w Polsce

był Jan Puła (1923 – 2005).

 

 

Franciszkanin brat Maciej z japońskimi przyjaciółmi przed pomnikiem błogosławionego

                                                Maksymiliana Kolbe.

Maksymilian Kolbe jest pierwszym w ¶wiecie i jedynym krótkofalowcem ¦więtym.

Maksymilian po powrocie do kraju w 1936r, usiłował uruchomić w Niepokalanowie

stację radiofoniczn±. Wobec odmowy Generalnej Dyrekcji Poczty – został

krótkofalowcem, uzyskał znak wywoławczy SP3RN (Radio Niepokalanów) i w

latach 1938/39 nadawał swoje audycje w pa¶mie 40 m (7,2 MHz).

Pierwsza audycja była nadana 08 grudnia 1938r. Był dobrze słyszalny w kraju.

Więcej na stronie http://historia.spdxc.org.pl

 

                                                            Opracował: Stanisław Cichoń (*1941)

                                                                                    Kłodzko, marzec 2006r.

 

                       

 


Powrót [ Back ] | Strona domowa [ Home page ] | Zdjęcia [ Photos ]

Mirosław Wnuk © 2006