ill titleCmentarz Żydowski (Kirkut) w Radomyślu Wielkim

Obelisk ku czci pomordówanych Żydów na dawnym cmentarzu żydowskim.
Cmentarz powstał w XIX wieku. Liczy nagrobków: 50. Powierzchnia: 1,3 ha.

Cmentarz, w odległości kilometra od rynku, po prawej stronie drogi do Dąbrówki Wisłockiej Założony w XIX wieku (najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1817 roku), powierzchnia 1,3 hektara, nie ogrodzony, zarośnięty drzewami i krzewami. Niemcy wywieźli większość nagrobków na budowę drogi do Rudy, zachowało się jednak około 50 nagrobków Zbiorowa mogiła około 500 Żydów z Radomyśla, rozstrzelanych tu przez Niemców w lipcu 1942 roku. Dwa nagrobki powojenne. W 1987 roku, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Radomyśla ustawiono głaz z tablicą upamiętniającą śmierć 1300 Żydów Radomyśla.

Cmentarz Założony prawdopodobnie w XVIII wieku, obok nie istniejącej już synagogi, całkowicie zniszczony, natrafiano tu jednak w ziemi na fragmenty porozbijanych nagrobków.

Mykwa, ul. Targowa, niedaleko od rynku, po prawej stronie ulicy W tylnej części budynku zachował się komin i pomieszczenie, w którym grzano wodę. Po wojnie w budynku dawnej łaźni żydowskiej urządzono młyn, obecnie mieści się tu sklep.

Dom rabina, ul. Kościuszki 2 (na rogu rynku) W domu zwanym do dziś Teflówka mieszkał przed wojną na piętrze rabin Chaim Englam.

Judaica, ul. Kościuszki 2 (na rogu rynku) W dwu salach na parterze urządzono niewielkie muzeum (Izba Regionalna), w którym eksponowane są pamiątki historii i kultury tutejszych Żydów.

Najdawniejsza wzmianka o Żydach mieszkających w Radomyślu pochodzi z 1602 roku. W 1765 roku było tutaj przeszło 300 Żydów i już na początku XVIII wieku istniała samodzielna gmina. Był to ważny ośrodek nauki i myśli żydowskiej. Mieszkał tu np. słynny gaon Szmuel Engel, uczeń cadyka Chaima Halberstama z Nowego Sącza, w końcu XIX wieku osiedlił się cadyk Abraham Chaim Horowitz, prawnuk Naftalego z Ropczyc. Z Radomyśla wyjechał do Stanów Zjednoczonych ojciec pisarza amerykańskiego Artura Millera. W roku 1886 mieszkało w Radomyślu 1670 Żydów (53% ludności miasteczka), a w 1939 roku - około 1300 osób. Niemcy przesiedlili do Radomyśla ludność żydowską z okolicy, skupiając tutaj przeszło 2500 osób. Część Żydów deportowali do obozy pracy w Pustkowie, część do obozu zagłady w Bełżcu, kilkaset osób rozstrzelali na cmentarzu żydowskim.